USAID Interethnic Integration in Education Project


Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието искажува голема благодарност до сите основни и средни училишта за успешно спроведеното електронско истражување за меѓуетничка интеграција во образованието. Очекуваме дека големиот опфат на училиштата во пополнувањето на прашалниците (98,61%) ќе обезбеди целосно согледување на актуелната состојба на меѓуетничката интеграција во образованието и ќе може да одговори на потребите на училиштата во насока на унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието во Република Македонија. Резултатите од обработка на прашалниците ќе бидат објавени на веб-страната: http://pmio.mk
Projekti për Integrimin Ndëretnik në Arsim ( PINA), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byrosë për Zhvillim të Arsimit shprehin falënderim tek të gjitha shkollat fillore dhe të mesme për realizimin e suksesshëm të hulumtimit elektronik për Integrimin Ndëretnik në Arsim. Ne besojmë se numri i madh i shkollave të cilat e kompletuan pyetësorin (98.61%), do të sigurojë kuptim për pozitën aktuale të integrimit ndëretnik në arsim, dhe do të adresojë nevojat e shkollave për t'a përmirësuar integrimin ndëretnik ne arsim në Republikën e Maqedonisë. Rezultatet nga procesimi i pyetësorit do të jenë të postuara në web-faqen: http://pmio.mk
USAID’in, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Eğitim Geliştirme Bürosu işbirliğinde yürütmüş olduğu Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi (EEEP), sözkonusu alanda uygulanan elektronik araştırmaya yönelik tüm ilkokul ve liselere teşekkürlerini sunmaktadır. Soru formlarının doldurulması sonucunda, okullar tarafından gösterilen büyük ilgi ve alaka (%98,61) ile birlikte, eğitim alanındaki etniklerarası entegrasyon konusunun mevcut durumuna geniş çapta bakış açısı oluşturmak ve Makedonya Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki etniklerarası entegrasyonu doğrultusunda okulların ilerleme durumunun gerçekleşmesi için gerekli olan ihtiyaçları tespit etmek mümkün olmaktadır. Soru formlarından ortaya çıkan sonuçlar, http://pmio.mk web sitesinde yayımlanacaktır.

Пројекат УСАИД-а о међуетничкој интеграцији у образовању (ПМИО) у сарадњи са Министарством за образовање и науку и Бироом за развој образовања, исказује велику захвалност свим основним и средњим школама за успешно спровођење електронског истраживања о међуетничкој интеграцији у образовању. Очекујемо да ће обухватањем великог броја школа у попуњавању упитника (98,61%) бити одезбеђено потпуно сагледавање актуелног стања међуетничке интеграције у образовању, и да ће моћи да одговори на потребе школа у циљу унапређења међуетничке интеграције у образовању у Републици Македонији. Резултати обраде упитника биће објављени на веб страни: http://pmio.mk